Evakuacija i spašavanje

Obveza izrade Plana evakuacije i spašavanja

Poslodavci su obvezni izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj iznenadnog događaja te s istim upoznati sve radnike (čl. 55. Zakona o zaštiti na radu).

Kvalitetan plan evakuacije i spašavanja zahtijeva izradu tekstualnog i grafičkog dijela, u kojima je potrebno navesti bitne elemente za slučaj iznenadnog događaja. Tako izrađen plan, omogućit će organizirano napuštanje mjesta rada tj. prostorija i prostora koji se koriste za rad te pružanje pomoći osobama koje se ne mogu same evakuirati, sve s ciljem otklanjanja ili smanjenja rizika nastalih iznenadnim događajem.

Obveza osposobljavanja osoba odgovornih za provođenje evakuacije i spašavanja

Poslodavci su obvezni odrediti i osposobiti dovoljan broj radnika koji će provoditi mjere u slučaju nastanka iznenadnih događaja tj. neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje.

Poslodavac je obvezan osposobiti radnike da u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje, a o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu, mogu samostalno poduzeti mjere i provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi rizike otklonili ili smanjili.

Ovisno o djelatnosti tj. prirodi tehnološkog procesa kod poslodavca, kao i o podjeli prostora namijenjenog za rad na logične evakuacijske cjeline (evakuacijske zone), proizaći će potreban broj osoba koje treba odrediti i osposobiti za provođenje evakuacije i spašavanja kod poslodavca. Kako se evakuacija i spašavanje provode u posebnim uvjetima (kada su ljudi u pravilu u stanju šoka), bilo bi značajno odrediti osobe koje imaju odgovarajući autoritet potreban za rukovođenje.

Obveza provođenja praktične vježbe evakuacije i spašavanja

Poslodavci su pri provođenju mjera zaštite od požara i spašavanja radnika, obvezni organizirati provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja, najmanje jednom u dvije godine.

Cilj je praktične vježbe uvježbati radnike za pravilno kretanje i izvođenje postupaka kod provođenja evakuacije i spašavanja iz ugroženih objekata/prostora te razbijanje straha od rizika koji mogu nastupiti prilikom kretanja u zadimljenim i/ili slabo vidljivim prostorima za slučaj iznenadnog događaja.