Ovlaštenja

Usluge obavljamo na temelju ovlaštenja izdanih od strane nadležnih tijela u RH:

Poslovi zaštite na radu:

 • obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca
 • izrada procjene rizika
 • osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu)
 • ispitivanja radne opreme
 • ispitivanja u radnom okolišu (ispitivanja fizikalnih čimbenika: mikroklima, buka, osvijetljenost)

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Klasa: UP/I-115-01/15-01/77
Urbroj: 425-01/1-15-2

Poslovi koordinatora za zaštitu na radu (I):

 • u fazi projektiranja
  (“Koordinator I”)

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Klasa: 133-04/15-04/47
Urbroj: 531-06-2-15-4

Poslovi koordinatora za zaštitu na radu (II):

 • u fazi izvođenja radova
  (“Koordinator II”)

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Klasa: UP/I-133-02/11-04/297
Urbroj: 526-08-01-01/2-11-5

Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS)
Klasa: UP/I-034-01/12-01/08
Urbroj: 543-01-08-02-12-2

Poslovi ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara:

 • uređaji i instalacije za otkrivanje, dojavu i gašenje požara

Ministarstvo unutarnjih poslova
Broj: 511-01-208-UP/I -1299/6-14

Poslovi ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara:

 • sustavi za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Ministarstvo unutarnjih poslova
Broj: 511-01-208-UP/I -1300/3-14

Ispitivanja u prostorima ugroženim eksplozivnim atmosferama /
Mjerenje i ispitivanje elektroenergetske i elektroinstrumentacijske opreme i instalacija:

 • Početni detaljni pregled za Ex „d“; Ex „e“; Ex „i“; Ex „m“; Ex „n“; Ex „t“
 • Mjerenje otpora uzemljenja
 • Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija
 • Mjerenje impedancije petlje kvara
 • Mjerenje elektrostatske vodljivosti/otpora
 • Mjerenje/ispitivanje zaštitnog uređaja diferencijalne struje – RCD
 • Mjerenje otpora izolacije grijaćih kabela
 • Mjerenje otpora uzemljenja sigurnosnih barijera
 • Provjera djelovanja uređaja za zaštitu elektromotora od preopterećenja
 • Provjera neprekinutosti (kontinuiteta) zaštitnog dodatnog (PE) vodiča
 • Provjera izjednačenja potencijala metalnih masa
 • Provjera parametara samosigurnih Exi strujnih krugova
 • Provjera neprisutnosti eksplozivne atmosfere i „BUMP“ test

Ministarstvo unutarnjih poslova / Ravnateljstvo civilne zaštite
Klasa: 214-12/20-03/65
Urbroj: 511-01-352-20-2