Plan evakuacije i spašavanja – kako ga izraditi?

Što kaže Zakon?

Na temelju članka 55. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine” br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) svi poslodavci su obvezni izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj potrebe, odrediti osobe koje će provoditi mjere zaštite od požara i spašavanja te sve radnike upoznati s donesenim planom.

Poslodavac pravna osoba koja napravi prekršaj te ne izradi plan evakuacije i spašavanja ili ne osposobi radnike na način da ih upozna s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna. Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi. U slučaju ponavljanja navedenog prekršaja, počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u dvostrukom iznosu (članak 95. Zakona).

Što je ustvari plan evakuacije i koja je njegova svrha?

Plan evakuacije i spašavanja kod poslodavca podrazumijeva izradu istoimenog dokumenta (njegova tekstualnog dijela i grafičkih priloga) u kojem je potrebno navesti i obraditi sve bitne elemente koji mogu utjecati na nastanak izvanrednog događaja, kao i na uspješno provođenje evakuacije i spašavanja.

Na temelju tako izrađenog kvalitetnog plana evakuacije svi radnici poslodavca ali i druge osobe (koje se u tom trenutku po bilo kojoj osnovi mogu naći u radnim prostorijama i/ili prostorima) biti će u mogućnosti brzo i sigurno napustiti ugroženo mjesto (ili područje) na kojem je nastala izvanredna opasnost koja bi zahtijevala evakuaciju. Primjerice, četvrti (4.) kat poslovnog objekta u kome se nalaze uredske prostorije poslodavca, a u kojima je iz nekog razloga nastao požar.

Uz organiziranu evakuaciju, kvalitetan plan evakuacije i spašavanja omogućit će i lakše pružanje pomoći osobama koje se ne mogu same evakuirati, sve s ciljem otklanjanja ili smanjenja rizika nastalih izvanrednim događajem.

Može li poslodavac sam izraditi plan evakuacije ili njegovu izradu mora povjeriti stručnjacima?

U teoriji poslodavac sam za svoje potrebe može izraditi ovaj dokument, budući da formalni uvjeti za njegovu izradu nisu propisani. Ipak, valja kazati da je za izradu kvalitetnog plana evakuacije nužno posjedovati određene kompetencije, pa poslodavci njegovu izradu daleko najčešće povjeravaju ovlaštenim subjektima na tržištu koji se bave predmetnim poslovima.

Osnovni pojmovi vezani za evakuaciju i spašavanje

Izvanredan događaj podrazumijeva stanje uzrokovano iznenadnim djelovanjem prirodnih sila, tehničko-tehnoloških ili drugih čimbenika koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljud (ili životinja), odnosno uzrokovati štetu na materijalnim ili drugim dobrima. Primjeri izvanrednih događaja su požar, eksplozije, potresi, poplave, poremećaji u tehnološkim procesima, teroristički čin i slični događaji koji mogu biti uzrokom nastanka neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje radnika i drugih osoba na mjestima rada.

Evakuacija podrazumijeva organizirano napuštanje mjesta rada (prostorija, prostora, drugih mjesta u sklopu objekta ili dijela objekta koji se koristi za rad) odnosno ugroženog područja od strane radnika i/ili drugih osoba u slučaju kada za njihov život ili zdravlje nastupi ili može nastupiti opasnost zbog izvanrednog događaja ili kada takav događaj može imati za posljedicu materijalnu štetu većeg opsega.

Spašavanje podrazumijeva organizirano provođenje radnji s ciljem pružanja pomoći osobama koje se ne mogu same evakuirati, pružanja prve pomoći ozlijeđenim osobama uslijed izvanrednog događaja te otklanjanje u takvom događaju nastalih opasnosti.

Tekstualni dio plana evakuacije i spašavanja

Tekstualni dio plana podrazumijeva obrađivanje svih važnih sastavnica koje bi mogle uvjetovati ili utjecati na uspješno provođenje evakuacije i spašavanja iz radnih prostorija poslodavca.

Pritom bi svakako trebao obuhvatiti sljedeće elemente:

 • opis objekta (mjesta rada, prostorija, prostora) u kojem se obavlja rad a na koji se plan evakuacije i spašavanja odnosi, sa značajkama lokacije
 • opis tehnološkog procesa ili poslova koji se obavljaju
 • moguće vrste izvanrednih događaja koji mogu nastati s obzirom na prirodu tehnološkog procesa i vanjske čimbenike
 • najkritičnije dijelove objekta (i/ili prostora) u slučaju izvanrednog događaja
 • evakuacijske zone (logične cjeline u prostoru), s najvećim brojem osoba koje se obično nalaze ili se mogu naći u istima
 • smjerove kretanja za vrijeme evakuacije te sigurna mjesta okupljanja evakuiranih osoba iz ugroženog područja
 • zahtjeve vezane za evakuacijske putove i izlaze te analizu istih u prostoru za koji se plan izrađuje
 • popis opasnih tvari ako se iste koriste, s naznakom opasnih svojstava i količina
 • opis tehničkih sustava te sustava opreme za gašenje požara koji će se koristiti u slučaju iznenadnog događaja ili mogu utjecati na provođenje evakuacije i spašavanja
 • općenite mjere kao preduvjet za uspješno provođenje evakuacije i spašavanja
 • način uzbunjivanja za slučaj iznenadnog događaja
 • način obavješćivanja prema van ukoliko postoji rizik od nastanka opasnosti izvan prostora za koji se plan izrađuje
 • način obavješćivanja javnih službi za slučaj nastanka iznenadnog događaja (vatrogasaca, hitne pomoći, policije, gorske službe spašavanja i dr.)
 • popis osoba odgovornih za provođenje evakuacije i spašavanja po evakuacijskim zonama te njihove dužnosti
 • postupanje radnika i drugih osoba u slučaju nastanka izvanrednog događaja
 • plan izvođenja praktičnih vježbi evakuacije i spašavanja s rokovima održavanja
 • potrebna sredstva za pružanje prve pomoći kod spašavanja te potrebnu opremu i sredstva za spašavanje
 • drugo, u odnosu na specifičnosti.

Grafički dio plana evakuacije i spašavanja

Kada govorimo o grafičkom dijelu plana evakuacije, riječ je o onim najčešće uokvirenim grafičkim prikazima koje ste zasigurno puno puta vidjeli na zidovima hotela, škola, bolnica itd.

Grafički dio plana bi svakako trebao obuhvatiti sljedeće elemente:

 • prikaz situacije objekta na koji se plan odnosi u odnosu na druge (okolne) objekte i/ili dijelove objekata
 • prikaz tlocrta svih etaža u sklopu objekta na koji se plan odnosi te smjerova evakuacije (propisanim simbolima)
 • prikaz evakuacijskih izlaza
 • prikaz tehničkih sustava i opreme važnih za evakuaciju i spašavanje (vatrogasnih aparata, hidranata, elemenata sustava za dojavu požara, tipkala za isključenje električne energije u slučaju hitnosti, mjesta zatvaranja energenata i vode, smještaj opreme za pružanje prve pomoći, smještaj opreme za evakuaciju i spašavanje i sl.)
 • prikaz unutarnjih i vanjskih evakuacijskih putova
 • prikaz sigurnih “zbornih” mjesta okupljanja nakon evakuacije
 • prikaz pozicija opasnih sadržaja (zapaljivih, eksplozivnih, toksičnih, radioaktivnih tvari i sl.)
 • drugo, u odnosu na specifičnosti.

– primjer situacijskog prikaza plana evakuacije i spašavanja (slika br. 1)

– primjer prikaza tlocrta kata/etaže (slika br. 2)